Privacy Policy

1. W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest ARC Europe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 30, 60- 519 Poznań.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na podstawie zgody osoby, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Administrator zapewnia zgodną z RODO i mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego realizację praw osób, których dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Administratorem w celu świadczenia przez Administratora.

3. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem mailowym iodo@arceurope.pl.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody przetwarzanie odbywać się będzie wyłącznie w celu i zakresie objętym zgodą. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych. Administrator będzie wdrażać odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zbierane i przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są:

 • zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
 • chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
 • przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
 • nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
 • ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • prezentacja oferty lub informacji
 • prowadzenie newslettera
 • obsługa zapytań przez formularz
 • zbieranie aplikacji kandydatów do pracy

8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonania umów zawartych między Administratorem a tymi podmiotami.

9. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy i podwykonawcy oraz kontrahenci Administratora danych (w tym firmy informatyczne, świadczące usługi marketingowe oraz hostingowe), z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko w celu realizacji przez Administratora usługi na Państwa rzecz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

11. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
 • okres, przez jaki są świadczone usługi,
 • okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

12. Wykorzystanie materiałów opublikowanych na niniejszej witrynie w całości lub w części, w sposób wykraczający poza użytek prywatny, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Administratora.

13. Informacje gromadzone przez Administratora w związku z korzystaniem z niniejszej witryny mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę Administrator przykłada do kwestii profilowania i wskazuje, że:

 • na potrzeby profilowania przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez Administrowane zagregowane
 • na potrzeby profilowania nie przetwarza żadnych danych sensytywnych,
 • jeśli nie może osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystuje do tego typowe dane: adres email i IP lub cookies
 • profiluje w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z niniejszej witryny lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się na witrynie lub w produktach do tych preferencjiPolityka cookies

1. Korzystanie z niniejszej witryny nie wymaga rejestracji/logowania, jednak wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. „Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika.

3. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Tym samym informujemy, że przez dalsze korzystanie z niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Państwo korzystają tzw. plików cookies. Dodatkowo wskazujemy, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć powyższą zgodę. Mogą Państwo również zmienić ustawienia cookies, aby nie zapisywały one Państwa śladów.